Voix Sans Papiers 2014

´Stem zonder papieren´: Verkiezingen 2014

Op 25 mei 2014 gaan de Belgen stemmen. Iemand zonder papieren mag niet stemmen, maar hij kan wel praten met mensen die wél stemrecht hebben, en met hen de realiteit delen die ze elke dag ervaren. Op deze manier kunnen ze zélf het hoofd bieden aan een aantal hardnekkige vooroordelen.

Mensen zonder papieren worden vaak gestigmatiseerd. Hun imago, weerspiegeld in de publieke opinie en in de politieke beleidskeuzes, maakt van hen ongewenste personen. Zelfs indien de wetgever een aantal rechten garandeert, het imago, de onverschilligheid en zelfs de haat van sommige mensen ten opzichte van deze ‘ongewensten’ maakt het bijna onmogelijk om deze rechten ook in de praktijk te brengen.

De uitsluiting heeft een grote impact op deze mensen zonder papieren, en meer bepaald het respect voor haar grondrechten: gezondheid, huisvesting, onderwijs, etc. maar het heeft ook een invloed op onze samenleving. De gevolgen van deze uitsluiting onderstrepen verder de stigmatisering van deze groep, die op haar beurt dan opnieuw de reden vormt voor de verstrenging van het politiek beleid. Deze vicieuze cirkel kan pas worden verbroken als mensen zonder papieren zelf hierrond sensibiliseren.

Om de leugens van de werkelijkheid te onderscheiden, en om een antwoord te kunnen bieden aan de foutieve informatie die circuleert heeft Meeting, een onthaal- en steunpunt voor mensen zonder wettig verblijf, een aantal mensen uitgenodigd om in dit maatschappelijk debat te participeren via een participatief opgevat project. Elke deelnemer zal via ‘digital storytelling’ een videootje maken over haar eigen vécu en analyse. De deelnemers krijgen de technische ondersteuning die hiertoe vereist is. De boodschap in deze video zal vergezeld worden van ander commentaren, analyses en studies.

Op 25 april starten we met de campagne ‘stem zonder papieren’, die deze videos wereldkundig zal maken gedurende 4 weken. Daarenboven zal dit materiaal ook dienen om een debat te openen met de toekomstige beleidsverantwoordelijken door hen te interpelleren, aan de hand van een manifest die al deze pistes en eisen voor de toekomst zal verzamelen.

[FR]

Voix sans-papiers: Prise de parole sur les élections 2014

Le 25 mai 2014 les Belges vont voter. Le sans-papiers lui ne peut pas voter mais il peut parler à ceux qui votent, partager avec eux sa réalité et répondre à tout ce qu’on dit sur lui.

Le sans-papiers est souvent stigmatisé, son image dans l’opinion publique belge et le discours politique sur la question font de lui une personne indésirable. Et même si la loi garantit certains droits, l’image et l’indifférence voir la haine de certaines personnes envers ces ‘indésirables’ font que c’est quasiment impossible de les faire respecter.

Cette exclusion a un grand impacte sur le vécu de la personne en terme d’accès aux droits fondamentaux : santé, éducation, travail… mais également sur la société. Ces conséquences ne font que accentuer encore la stigmatisation, donnant ainsi raison à cette politique et justifiant encore son durcissement. Un cercle vicieux qu’on ne peut casser que avec la sensibilisation autour de ce thème.

Afin de voir le vrai du faux dans ce qu’on dit et afin de construire ensemble une réponse aux différentes informations erronées qui circulent, Meeting , point d’information et d’orientation pour les personnes sans séjour, invite les personnes sans-papiers à prendre place dans le débat à travers un processus participatif.

Chaque participant apportera des éléments de réponses sous forme d’une petite vidéo sur son propre vécu et/ou son analyse. Ce message sera complété par d’autres commentaires, analyses ou études. Une formation est assurée afin de se donner les outils techniques pour cette réalisation.

Un mois avant les élections une campagne « votez sans-papiers » sera lancée afin de partager tout ce qui a été produit. Cet outil sera aussi un moyen pour ouvrir des pistes de discussions avec les futurs responsables en les interpellant via ces vidéos et à travers un manifeste qui rassemblera différentes pistes et revendications pour l’avenir .

Meeting levert een actieve bijdrage aan het uitoefenen van de grondrechten en toekomstperspectieven van mensen zonder wettig verblijf in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Meeting
Oppemstraat 54
1000 Brussel
Tel. 02/502.11.40
E-mail: info@meetingvzw.be

Meeting is een deelwerking van Samenlevingsopbouw Brussel vzw en Link=Brussel vzw met de financiële steun van de Vlaamse Gemeenschap en Vlaamse Gemeenschapscommissie.