mensen zonder wettig verblijf

Grondrechten beperken is nog geen migratiebeleid

Eind 2011 werd er ook over het veelbesproken beleidsdomein Asiel en Migratie een regeerakkoord gesloten. De regeringspartijen hadden slechts een avond nodig om de krijtlijnen voor het Belgisch migratiebeleid uit te zetten voor de komende jaren. Na alle commotie over dit thema de afgelopen jaren was het dan ook verrassend te noemen dat er niet meer voor nodig was om een duidelijke visie op migratie en asiel te ontwikkelen. De verbazing was dan ook extra groot toen we constateerden dat het regeerakkoord voornamelijk maatregelen omvat die reeds door de vorige regering werden genomen om een antwoord te bieden op een aantal excessen en de opvangcrisis. Om die reden mag dit ook niet beschouwd worden als een hervormd migratiebeleid want er zijn maar weinig elementen die dit tot een doordacht beleid maken. De maatregelen die zijn afgekondigd dragen tot niets anders bij dan overlastbestrijding, maar zullen geen antwoord bieden op de realiteit van de duizenden migranten die, al dan niet toevallig, hun weg vinden naar België.

Nota over protocolakkoord

Analyse protocolakkoord vanuit een kinderrechtenperspectief

In het licht van de problematiek van de overbezetting in de federale opvangcentra, werd in februari 2011 het nieuwe opvangbeleid voor families zonder wettig verblijf in een instructie gegoten door de Dienst Vreemdelingenzaken en Fedasil. Deze nieuwe opvangprocedure zou ondermeer een efficiëntere uitstroom moeten garanderen. De oplossing voor de opvangcrisis ligt hier echter niet. De bezettingsgraad van de families in de centra bedraagt namelijk slechts 1,9%. Dit doet vermoeden dat de families zonder wettig verblijf de komende tijd als proefkonijnen zullen dienen om een soortgelijk begeleidingstraject te gaan toepassen op asielzoekers.
Meeting maakte een beschouwing van dit protocolakkoord vanuit een kinderrechtenperspectief en in samenwerking met het Platform Kinderen op de Vlucht werd een technische fiche ontwikkeld, om de hulpverlener inzicht te verschaffen in deze nieuwe aanpak en de implicaties voor de betrokken families.

Analyse protocolakkoord vanuit een kinderrechtenperspectief

Meeting maakte een analyse van het protocolakkoord inzake de opvang van illegale families vanuit een kinderrechtenperspectief in XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. In dit artikel vindt u de uitgebreide uitleg daarover.

Juridische stappen tegen weigering opvang illegale families

Illegale families in België hebben het recht om opgevangen te worden in een collectieve opvangstructuur. Sinds april 2009 verloopt de opvang van deze families echter niet meer zo soepel. Als reactie op het dichtslibben van het opvangnetwerk heeft Fedasil beslist om deze groep niet langer op te vangen, ook al is zij daartoe wettelijk verplicht.

Pagina's

Subscribe to RSS - mensen zonder wettig verblijf

Meeting levert een actieve bijdrage aan het uitoefenen van de grondrechten en toekomstperspectieven van mensen zonder wettig verblijf in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Meeting
Oppemstraat 54
1000 Brussel
Tel. 02/502.11.40
E-mail: info@meetingvzw.be

Meeting is een deelwerking van Samenlevingsopbouw Brussel vzw en Link=Brussel vzw met de financiële steun van de Vlaamse Gemeenschap en Vlaamse Gemeenschapscommissie.