Petitie: Recht voor iedereen

Vanuit Samenlevingsopbouw Brussel willen we u oproepen om de petitie van het platform ´Recht voor iedereen´ te ondertekenen tegen de hervormingen van de rechtsbijstand waartoe de ministerraad op 3 mei 2013 heeft beslist. De petitie vindt u hier.
Hoewel de ministerraad het voorstel van minister van Justitie Turtelboom heeft goedgekeurd, moet het wel nog worden vastgelegd in een wettekst. Het is dus nog niet te laat om deze voorziene maatregel terug te draaien.

Hieronder vindt u de oproep die werd verspreid voorafgaand aan de beslissing van de ministerraad.

Stop de afbraak van het recht op juridische bijstand

De hervorming van de rechtsbijstand die minister van Justitie Turtelboom voor ogen heeft, stevent af op een blinde besparing. Mensen met weinig financiële middelen zullen in de toekomst nog moeilijker toegang krijgen tot rechtsbijstand. Dat blijkt uit de informatie die wij tot nog toe wisten te verkrijgen. De hervorming zit al in haar laatste rechte lijn richting regeringsbeslissing. Er zou al een informeel politiek akkoord rond zijn. Inmiddels is een unieke coalitie tot stand gekomen van vakbonden, sociale bewegingen, advocaten en organisaties actief tegen armoede en voor fundamentele rechten rond het Platform Recht voor Iedereen. Nooit eerder vonden sociaal middenveld en actoren uit de juridische wereld elkaar in de strijd voor een betere rechtstoegang.

Concreet houdt de geplande hervorming van minister Turtelboom onder andere de volgende maatregelen in:

  • De juridische bijstand van een prodeo advocaat wordt gedeeltelijk betalend

  • De toegang tot het systeem wordt afgebouwd door vermoedens van onvermogendheid zwaar te beperken (dit betekent een omkering van de bewijslast, het wordt veel moeilijker om als onvermogende erkend te worden)

  • Besparing in het vreemdelingenrecht via invoering van een abonnementssysteem en een forfaitare vergoeding voor advocaten

  • De gerechtskosten voor rechtszoekenden worden verhoogd om een fonds te spijzen voor de juridische bijstand

De ondertekenaars van deze petitie vragen respect van de Belgische regering voor het recht op juridische bijstand voor iedereen, een fundamenteel recht opgenomen in artikel 23 van de Belgische Grondwet, een recht dat onderworpen is aan het Standstill2 principe en dat tevens erkend is in artikel 6 van het EVRM. In deze tijden van crisis, waarin sociale en democratische rechten onder steeds grotere druk komen te staan en alsmaar meer mensen in de armoede worden geduwd, moet het systeem van rechtsbijstand versterkt worden als buffer tegen sociale achteruitgang. Wij verzetten ons tegen een besparingslogica, die een afbouw tot gevolg heeft van dat fundamenteel recht.

Om dit essentieel democratisch recht te vrijwaren, vragen wij :

  • Toegang tot gratis en kwaliteitsvolle juridische bijstand voor elkeen die zijn rechten wenst te verdedigen en die de financiële middelen daarvoor ontbeert.

  • Een herfinanciering van het bestaande systeem, waarvoor de middelen elders moeten kunnen gevonden worden dan in de zakken van zij die recht hebben op juridische bijstand, aangezien zij juist de minst vermogende groep vormen in onze samenleving.

  • Een aanbod van diensten dat voldoende groot is in verhouding tot de vraag en waarvoor de toegangsvoorwaarden in geen geval een beperking mogen inhouden voor zij die juridische hulp nodig hebben.

  • Een correcte en stimulerende vergoeding voor de diensten geleverd in het kader van de juridische bijstand, gebaseerd op een precieze evaluatie van het werk voor elke gevoerde procedure.

  • Het behoud voor de rechtszoekende van het recht op de vrije keuze van advocaat en een waarborg voor deze laatste van een absolute onafhankelijkheid van de staat in de verdediging van zijn cliënten.

  • Een permanente vorming van alle advocaten betrokken bij de juridische bijstand en een efficiënte controle van hun werk, om de kwaliteit ervan te garanderen.

Meeting levert een actieve bijdrage aan het uitoefenen van de grondrechten en toekomstperspectieven van mensen zonder wettig verblijf in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Meeting
Oppemstraat 54
1000 Brussel
Tel. 02/502.11.40
E-mail: info@meetingvzw.be

Meeting is een deelwerking van Samenlevingsopbouw Brussel vzw en Link=Brussel vzw met de financiële steun van de Vlaamse Gemeenschap en Vlaamse Gemeenschapscommissie.