Persbericht: Verzoekschrift tegen uitsluiting volwassenenonderwijs verworpen

"Eind 2011 dienden Samenlevingsopbouw Brussel, LBC-NVK  Volwassenenonderwijs en Liga voor Mensenrechten een verzoekschrift in bij het Grondwettelijk Hof om de vernietiging te vragen van de vernieuwde inschrijvingsvoorwaarden in het Nederlandstalig volwassenenonderwijs. Mensen zonder wettig verblijf werden met dit nieuwe Onderwijsdecreet uitgesloten van de cursussen georganiseerd door de Centra Basiseducatie en Centra Volwassenenonderwijs.
 
Twee jaar nadat de maatregel van kracht werd heeft het Grondwettelijk Hof geoordeeld dat de voorwaarden in het Onderwijsdecreet XXI niet strijdig zijn met de Belgische grondwet. Het Hof liet echter na om het volwassenenonderwijs als basisonderricht te beschouwen- in weerwil van bepaalde VN-standpunten – en stelt louter vast dat het om leerplichtonderwijs gaat. Bovendien laat het Hof - in weerwil van de impact van de maatregel op het recht op onderwijs - volledig na om de proportionaliteit van de maatregel te evalueren.
 
Samenlevingsopbouw Brussel, LBC-NVK Volwassenenonderwijs en de Liga voor Mensenrechten betreuren dat met dit arrest deze doelbewuste uitsluiting niet veroordeeld wordt. “Dit werkt een verdere marginalisering in de hand die reeds gedomineerd wordt door extreme armoede, thuisloosheid en uitbuiting” zo stelt Karen De Clercq van Samenlevingsopbouw Brussel, “deze mensen wordt immers iedere mogelijkheid ontnomen om een zinvol toekomstperspectief voor zichzelf te realiseren”. Ferre Wyckmans, voorzitter van LBC-NVK – Volwassenenonderwijs, meent “ dat uitgerekend onderwijs gestoeld kan worden op het expliciet kiezen om mensen wel of niet te laten deelnemen, is intriest. Dat men kiest om de zwaksten onder de zwakken uit te sluiten van basisrechten is een nieuwe verschraling. Van een warme Vlaamse samenleving gaat weer wat verloren.”
 
Niettemin herhaalt het Hof dat deze centra onderwijs kunnen blijven aanbieden aan deze groep via een contract, zij het dus niet meer met de gelden van de Vlaamse Gemeenschap."
 
__
 
Meer uitleg bij de motivatie van het Grondwettelijk Hof, vindt u hier
 

Meeting levert een actieve bijdrage aan het uitoefenen van de grondrechten en toekomstperspectieven van mensen zonder wettig verblijf in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Meeting
Oppemstraat 54
1000 Brussel
Tel. 02/502.11.40
E-mail: info@meetingvzw.be

Meeting is een deelwerking van Samenlevingsopbouw Brussel vzw en Link=Brussel vzw met de financiële steun van de Vlaamse Gemeenschap en Vlaamse Gemeenschapscommissie.