Analyse toepassing protocolakkoord opvang families zonder wettig verblijf

In februari 2011 werd het Samenwerkingsprotocol tussen Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) en Fedasil met betrekking tot het begeleidingstraject van de gezinnen met minderjarigen die onwettig op het grondgebied verblijven en die opgevangen worden krachtens het koninklijk besluit van 24 juni 2004 (kortweg, ‘protocol’ of ‘samenwerkingsakkoord’) ingevoerd. De kern van het protocol is een individuele begeleiding van de gezinnen zonder wettig verblijf op zo een eind te maken aan hun onwettig verblijf – ofwel door regularisatie van hun verblijf in België op basis van artikel 9bis of 9ter van de wet van 1980, ofwel door een vrijwillige terugkeer naar het land van herkomst of een derde land.
 
Het Platform Kinderen op de Vlucht, waarvan Meeting deel uitmaakt, heeft een analyse gemaakt van de uitvoering van dit samenwerkingsakkoord op het terrein en de invloed ervan op de betrokken opgevangen families. Volgens cijfers van DVZ namen in het eerste jaar van implementatie (maart 2011-maart 2012) 87 families deel aan het begeleidingstraject. Daarvan verdwenen 25 gezinnen na een negatieve beslissing op hun verblijfsaanvraag om medische of humanitaire redenen. Voor 16 gezinnen leidde het traject tot een permanente of tijdelijke verblijfstitel. Twee gezinnen tekenden voor vrijwillige terugkeer. Men kan dus besluiten dat voor vele gezinnen de huidige begeleiding niet leidde tot een duurzame oplossing.
 
Lees de volledige analyse: [NL] [FR]
 
We analyseren de knelpunten in de implementering van het protocol en formuleren op basis van haar bevindingen 15 aanbevelingen voor de verschillende betrokken actoren. De analyse, in bijlage, is gestoeld op getuigenissen van betrokken families, vakmensen en cijfermateriaal van DVZ en Fedasil en bevat zowel een technisch analyse van de implementatie van het protocol als een algemenere reflectie.  
 
Het nationaal Platform Kinderen op de vlucht houdt toezicht op de bescherming van en eerbied voor de rechten van twee specifieke groepen van kwetsbare kinderen: kinderen die met hun familie zonder wettig verblijf in België verblijven en niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. Met betrekking tot families zonder wettig verblijf hebben wij permanente aandacht voor hun huisvesting, gezondheidszorg, onderwijs en – specifieker – dit samenwerkingsakkoord tussen DVZ en Fedasil. Dankzij onze 38 leden hebben wij een goed zicht op het werkveld en de obstakels en problemen die zich daar voordoen en zijn we tegelijk een aanspreekpunt voor instellingen, volksvertegenwoordigers en kabinetten om wetvoorstellen, -ontwerpen en werkplannen te analyseren, aan te vullen of te amenderen.
 
Door middel van deze analyse willen we dan ook de situatie op het terrein aankaarten en de verschillende actoren aanzetten tot verandering om zodoende de situatie te verbeteren. Dit is des te belangrijker aangezien de interne analyse van de implementatie van het protocol nog niet gepubliceerd is.
 
Platform Kinderen op de Vlucht
December 2012

Meeting levert een actieve bijdrage aan het uitoefenen van de grondrechten en toekomstperspectieven van mensen zonder wettig verblijf in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Meeting
Oppemstraat 54
1000 Brussel
Tel. 02/502.11.40
E-mail: info@meetingvzw.be

Meeting is een deelwerking van Samenlevingsopbouw Brussel vzw en Link=Brussel vzw met de financiële steun van de Vlaamse Gemeenschap en Vlaamse Gemeenschapscommissie.